Inloggen
Winkelmandje
Volg ons:
Openingstijden:  Ma t/m Vr 08.30 - 17.00 uur     
                            
Gratis levering vanaf € 95.00
Eigen bezorgdienst , snelle levering

Specialist in ergonomische bureaustoelen 

Thuiswerkplek nodig ?  Kom naar onze showroom         

Algemene voorwaarden

van:

Leenders Thuis op Kantoor
Hertogstraat 52
6511 SC Nijmegen
KvK- nummer: 10143525

Artikel 1  Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Leverancier: Leenders Thuis op Kantoor.
- Afnemer: iedere rechts- en natuurlijk persoon aan wie door leverancier levering van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen;
2. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan de door leverancier te leveren zaken alsmede de door leverancier te leveren diensten;
3. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins dienen te worden aangelegd overeenkomstig de Internationale Kamer van Koophandel (CC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden;


Artikel 2  Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan;
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan afnemer zich bedient, verbinden leverancier niet, behoudens en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk, hetzij gedeeltelijk, schriftelijk heeft aanvaard. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel van kracht;
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan leverancier derden dienen te worden betrokken;
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest ”van deze bepalingen;
6. Indien zich tussen leverancier en afnemer een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden;
7. Indien leverancier niets steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.



Artikel 3  Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven

1. Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
2. Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld;
3. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
4. Omschrijvingen en prijzen in offertes of aanbiedingen worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering;
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
6. Offertes en aanbiedingen worden gegeven op basis van door afnemer verstrekte gegevens en specificaties;
7. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden;
8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft;
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
10. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. Leverancier zal afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft afnemer conform artikel 6:231 BW jo artikel 6:247 BW het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling, schriftelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Laat afnemer dit na wordt geacht dat afnemer met de prijsverhoging instemt;
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4  Overeenkomsten en wijzigingen

1. Een door afnemer mondeling of schriftelijk geplaatste opdracht zal door leverancier als onherroepelijk aanbod worden gezien;
2. Leverancier is jegens afnemer aan een bij leverancier geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra de opdracht door leverancier binnen tien (10) dagen, na ontvangst van de opdracht tot levering, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien leverancier met de uitvoering is aangevangen. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen;
3. Afnemer zal zorg dragen dat leverancier tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals maten, gewichten, getallen, maximale / minimale afmetingen en/of overige specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn;
4. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor leverancier voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van afnemer;
5. De overeenkomst tussen leverancier en afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
6. Indien leverancier gegevens behoeft van afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze gegevens juist en volledig aan leverancier ter beschikking heeft gesteld;
7. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van leverancier, van de bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging en termijn van uitvoering;
10. Door afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door afnemer tijdig en schriftelijk aan leverancier ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt afnemer het risico te zake van de al of niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan;
11. Wijzigingen in een door afnemer geplaatste opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door leverancier verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben;
12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen leverancier bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van leverancier op en is voor afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken;
13. Indien blijkt dat de aangebrachte wijzigingen de overeengekomen levertijd door leverancier wordt overschreden kan dit niet ten nadele van leverancier gebruikt worden;
14. Indien afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens leverancier gehouden is, dan is afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) aan de zijde van leverancier daardoor direct of indirect ontstaan;
15. Leverancier is gerechtigd om namens en voor rekening van afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derde(n) in te schakelen, indien daartoe, naar het oordeel van leverancier, aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit. Leverancier staat garant voor de kwaliteit van de goederen van de door leverancier ingeschakelde derde(n).


Artikel 5  Levering

1. Onverminderd het gestelde in artikel 4 lid 2 wordt de leverdatum door leverancier en afnemer gezamenlijk bepaald. Indien leverancier een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als garantie;
2. Leverancier raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien de vertraging ontstaat, om welke reden dan ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd;
3. Levering geschiedt af bedrijf van leverancier;
4. Leverancier zal uiterlijk tien (10) dagen vóór verzending van de goederen afnemer op de hoogte stellen van de dag van verzending. Transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer;
5. Tenzij anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, worden de goederen als in juridische zin aan afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij leverancier voor verzending gereed staan en afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld;
6. Leverancier is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden;
7. Afnemer kan gebruik maken van de bezorgdienst van leverancier. Indien de orderwaarde minder dan € 12,50 bedraagt, wordt door leverancier een bedrag van € 4,50 aan bezorgkosten per bestelling in rekening gebracht. De bezorgkosten worden niet in rekening gebracht in geval van onvoldoende goederenvoorraad van leverancier en / of indien leverancier dient na te leveren;
8. Indien afnemer gebruik maakt van de bezorgdienst van leverancier dan wordt de bestelling uitgeleverd conform het vaste routeschema van leverancier binnen de regio Nijmegen
9. Afnemer kan ook gebruik maken van een zogenaamde dropshipment levering binnen Nederland. Hierbij wordt de bestelling geleverd door de toeleverancier waarvan leverancier zich bedient. Voor deze dropshipment leveringen binnen Nederland gelden de navolgende aanvullende voorwaarden:
- bij een orderwaarde vanaf € 95,00 franco levering;
- bij een orderwaarde beneden € 95,00 een bijdrage in de verzendkosten van € 7,50 excl. BTW; 
- bestellingen welke voor 18.00 uur door afnemer zijn geplaatst zullen, indien voorradig, de volgende werkdag geleverd worden.

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven bij uitsluiting eigendom van leverancier tot aan het moment waarop afnemer alle vordering van leverancier voortvloeiende of samenhangend met overeenkomsten waarbij leverancier zich tot levering heeft verplicht, waaronder in elk geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als leveranciers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en verduistering. De polis dient op eerste verzoek van leverancier ter inzage gegeven te worden. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is leverancier gerechtigd tot de verzekeringspenningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn;
2. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen;
4. Indien afnemer enige verplichting uit hoofde van artikel 6 lid 1 jegens leverancier niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is leverancier zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De kosten van terugname zullen geheel ten laste van afnemer worden gebracht. Afnemer zal leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot de terreinen en/of gebouwen van afnemer ter inspectie van de goederen en/of ter uitoefening van de rechten van leverancier;
5. Zolang de eigendom van de goederen niet op afnemer is overgegaan mag afnemer deze goederen niet vervreemden dan wel op betreffende goederen een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen of op enige andere wijze te bezwaren en als betaalmiddel gebruiken. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

Artikel 7  Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
2. Bij overschrijding van 30 dagen van de betaaltermijn zullen alle leveringen van leverancier aan afnemer per direct worden stopgezet;
3. Voor grote investeringsgoederen (kantoormeubelen en kantoormachines), speciaal werk, drukwerk en de levering van bedrukte reclame/promotieartikelen geldend onderstaande betalingscondities:
- bij factuurbedragen boven € 1.000,00 exclusief BTW: aanbetaling van 40% betaling bij opdracht, 60% betaling binnen 14 dagen na levering;
- bij factuurbedragen boven €10.000,00 exclusief BTW: aanbetaling van 50% betaling bij opdracht, 50% betaling binnen 14 dagen na levering.
4. Leverancier factureert maandelijks op het einde van de kalendermaand mits zulks anders schriftelijk is overeengekomen;
5. Bij factuurbedragen beneden € 50,00 excl. BTW zal leverancier € 5,00 excl. BTW factuur- en administratiekosten in rekening brengen;
6. Afnemer doet bij het aangaan van de overeenkomst afstand van het verrekenings- en opschortingsrecht;
7. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan de administratiekosten en de wettelijke rente verschuldigd. De hoogte van de administratiekosten bedragen 15% tot € 500,00 en 10% over het meerdere met een minimum van € 75,00. De hoogte van de wettelijke rente voor is de marginale toewijzingsrente welke de ECB toepast. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar;
9. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier verschuldigde;
10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Afnemer die geen beroep toekomt op artikel 6:231 BW jo 6:247 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om welke reden dan ook op te schorten;
11. Leverancier heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan;

Artikel 8  Buitengerechtelijke incassokosten

1. Blijft afnemer in verzuim met de betaling zal leverancier na de 3e aanmaning de vordering uithanden geven aan een incassobureau. Afnemer is dan de door dit incassobureau in rekening gebrachte incassokosten verschuldigd;
2. Indien de afnemer door leverancier in rechte wordt betrokken komen de gemaakte gerechtelijke en executiekosten  voor rekening van afnemer.

Artikel 9   Garantie

Leverancier hanteert de garantiebepalingen van zijn toeleverancier en / of fabrikanten.

Artikel 10  Montage

1. Voor montage van kantoormeubilair brengt leverancier montagekosten van 5% van de bruto verkoopprijs in rekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Bij montage op een verdieping hoger dan de begane grond zal door leverancier een toeslag van 1% van de bruto verkoopprijs per etage in rekening brengen. Indien de betreffende etage per geschikte lift bereikt kan worden, bedraagt de toeslag 1% ongeacht het aantal etages;
3. Montagewerkzaamheden zullen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden. Indien afnemer montage wenst buiten deze dagen en tijden zullen afwijkende afspraken gemaakt worden welke extra kosten met zich mee kunnen brengen; 

Artikel 11  Onderzoek, reclames en verjaringstermijn

1. Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen tien (10) dagen, na ontdekking daarvan of tien (10) dagen vanaf het moment dat die redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet tegenstaande het voorafgaande zal leverancier in geen geval klachten accepteren die worden gemaakt na een periode van zes (6) maanden na levering van de goederen door leverancier. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;
2. Speciaal voor de afnemer bestelde en/of geproduceerde producten kunnen helaas niet retour worden genomen. Producten welke tot het standaard voorraadassortiment van leverancier behoren kunnen na goedkeuring van leverancier retour met een maximum van 6 maanden na factuurdatum. Afnemer betaalt dan retourkosten van 10% van de bruto verkoopprijs met een minimum van € 12,50 exclusief BTW. De eventuele verzendkosten om de producten weer aan de leverancier te retourneren komen voor rekening van de afnemer. Vorenstaande bepaling geldt niet indien er sprake is van een aan leverancier toerekenbare fout;
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de voornoemde termijnen, dan komt afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling;
4. Indien de klacht door leverancier gegrond wordt bevonden, is leverancier slechts gehouden de (onderdelen van de) goederen waarop de klacht betrekking heeft, kosteloos te herstellen, vervangen of aan afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van leverancier;
5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde goederen;
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens leverancier en de door leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 12          Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. Leverancier is bevoegd, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, de nakoming van de verplichting op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten, onverminderd de overige aan leverancier toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien:
- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer de verplichtingen niet na zal komen;
- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van afnemer niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
- ingeval: van liquidatie (of aanvrage) van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van afnemer, van schuldsanering, van staking van (een gedeelte) van de onderneming of een andere omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vordering van leverancier op afnemer terstond opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichting opschort, behoudt leverancier zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Indien leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is leverancier op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;
5. Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is, is leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor direct en indirect ontstaan;
6. Indien afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, zal leverancier in overleg met afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze kosten aan afnemer in rekening gebracht. Leverancier is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij leverancier anders aangeeft;
8. Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan afnemer in rekening gebracht worden. Leverancier is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij leverancier anders aangeeft.

Artikel 13  Overmacht

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan:
a. alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder wordt in ieder geval, maar niet uit uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen en iedere andere storing in de onderneming van leverancier;
b. werkstakingen in de onderneming van leverancier of van derden daaronder begrepen;
c. het in gebreke blijven van een toeleverancier met tijdelijke en/of deugdelijke levering van wie leverancier producten betrekt te zake van de uitvoering van de overeenkomst met afnemer;
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen;
4. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 14  Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
3. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 11.3 van deze Algemene Voorwaarden omschreven verplichting. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkomingen van leverancier dan wel voor schade bij afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid) is uitdrukkelijk uitgesloten. Afnemer dient door middel van wettig- en overtuigend bewijs opzet of bewuste roekeloosheid aan te tonen;
4. In het geval van directe schade wordt daar uitsluitend onder verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te 
laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade voor zover deze in causaal verband staan met de schade en voor zover deze worden aangetoond door opdrachtgever;
5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade en vertragingsschade;
6. Leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door afnemer ter beschikking gestelde documenten, informatie en informatiedragers;
7. De aansprakelijkheid van gebruiker is in alle gevallen gelimiteerd tot het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.
8. Eventueel aangesproken werknemers van leverancier kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als ware zij partij bij de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

Artikel 15  Vrijwaring

1. Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, dien in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is;
2. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 16  Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor te zake van door leverancier uitgebrachte offertes, alsmede te zake van de door leverancier vervaardigde en verstrekte tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen en dergelijke, alsmede te zake van de in één en ander besloten liggende of aan één en ander ten grondslag liggende informatie die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving;
2. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijde van leverancier toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van afnemer ter kennis van derden wordt gebracht;
3. Afnemer staat er voor in dat het in artikel 16.1. bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van leverancier wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt;
4. Als tekens, logos, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in en/of aan de door leverancier geleverde producten bevinden, mogen door afnemer niet anders dan met toestemming van leverancier worden gewijzigd, uit en/of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.

Artikel 17  Risico-overgang 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op afnemer over op het moment waarop goederen aan afnemer in de macht van afnemer worden gebracht.

Artikel 18  Milieu

1. Afnemer wordt bekend verondersteld te zijn met de op het moment van levering in Nederland of in het land waarin afnemer gevestigd is geldende wettelijke milieubepalingen;
2. Afnemer is na levering af bedrijf voor de producten verantwoordelijk voor enige schade aan het milieu welke het gevolg is van transport, de opslag en/of de wederverkoop van de producten.

Artikel 19  Zekerheidsstelling

1. Indien er voor leverancier aanleiding bestaat om te vermoeden dat afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen, is afnemer verplicht om op het eerste verzoek van leverancier genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door leverancier uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door leverancier aan te geven wijze.

Artikel 20  Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met leverancier voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

Artikel 21  Geschillen

1. Alle geschillen, hoe ook genaamd, over deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen;
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen geschillen in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22  Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23  Slotbepaling

1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Leenders Kantoormachines BV

 

Nijmegen, januari 2013

Aanmelden nieuwsbrief

Bel mij terug

Virtueel lopen door onze winkel
Neem hier een kijkje..
Neem een kijkje in onze winkel in 3D

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen